Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Jakie cele realizuje medycyna pracy? Jakie obowiązki w tym zakresie ma pracodawca? Jakie rodzaje badań lekarskich z zakresu medycyny pracy muszą wykonywać pracownicy? Jak pracodawca ma wybrać placówkę medyczną świadczącą takie usługi? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule.

Każdy pracodawca ma obowiązek objęcia pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną. By sobie to ułatwić, może wybrać konkretną placówkę medyczną i zawrzeć z nią umowę o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy. Jest to wygodne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika rozwiązanie. Jednak samo wybranie konkretnej przychodni nie jest łatwe.

Medycyna pracy

Gałąź medycyny, jaką jest medycyna praca została stworzona, by chronić zdrowie pracowników przed wpływem niekorzystnych czynników występujących w miejscu pracy oaz sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Ma ona także wpływać na aktywne oddziaływanie na poprawę warunków pracy i tym samym ograniczenie do minimum ryzyka zawodowego. Systematyczne kontrole lekarskie pracowników mają służyć ocenie ich stanu zdrowia i są ukierunkowane na konkretne warunki pracy. Pracownicy otrzymują informacje i wskazania od lekarza medycyny pracy dotyczące zapobiegania chorobom zawodowym i stosowania odpowiedniej profilaktyki.

Usługi medyczne z zakresu służby medycyny pracy są wykonywane przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów i inne osoby, które przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i innych podmiotów, na których zlecenie działają.

Pracodawca ma obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników. Badania lekarskie profilaktyczne są przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę określającego zakres badania, stanowisko pracy, występujące na danym stanowisku czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Pracodawca ponosi koszt przeprowadzanych badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na panujące warunki pracy. Finansuje także wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne. Z tego względu pracodawcy zawierają umowy o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z wybranymi przez siebie placówkami medycznymi.

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

Kierowanie pracownika na badania profilaktyczne należy do obowiązków pracodawcy. Przeprowadza się je zazwyczaj w godzinach pracy, a pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy. Jeśli badania muszą zostać wykonane w innej miejscowości, koszty przejazdu pokrywa pracodawca. Zakres i częstotliwość tych badań określają wskazówki metodyczne stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Po przeprowadzeniu takiego badania lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy albo istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku.

Wyróżnia się następujące rodzaje badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.

Wstępne badania lekarskie

Te badania muszą wykonać osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują szkodliwe dla zdrowia czynniki lub warunki uciążliwe. Badania te nie dotyczą osób, które są przyjmowane ponownie do pracy u konkretnego pracodawcy na to samo stanowisko lub podobne na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni od rozwiązania/wygaśnięcia poprzedniej umowy oraz osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni od rozwiązania/wygaśnięcia umowy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w konkretnych warunkach. Nie dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Badania lekarskie okresowe

Badanie okresowe musi wykonać każdy pracownik bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i warunki pracy. Wykonuje się je w czasie trwania stosunku pracy. Osoby pracujące z substancjami rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi mogą wystąpić do pracodawcy o przeprowadzenie takich badań także po zaprzestaniu pracy lub rozwiązaniu stosunku pracy.

Badania lekarskie kontrolne

Badania te są przeprowadzane w sytuacji, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Mają na celu sprawdzenie czy nadal ma zdolność do pracy na danym stanowisku. Jeśli pracownik nie podda się takiemu badaniu, pracodawca może rozwiązać z nim stosunek pracy w trybie natychmiastowym.

Jak wybrać przychodnię świadczącą usługi z zakresu medycyny pracy?

Dla pracodawcy zawarcie umowy o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z daną placówką medyczną jest wygodnym rozwiązaniem. Jak jednak wybrać przychodnię, która będzie świadczyła usługi medyczne na zadowalającym pracodawcę, a także pracownika, poziomie?

Warto zatem najpierw sprawdzić jakie usługi oferuje dana placówka i czy ma dobre opinie. Fachowa obsługa w tym zakresie obejmuje koordynację działań medycyny pracy dla całej firmy. Profesjonalne przychodnie przydzielają danej firmie wyznaczonego opiekuna, który zajmuje się organizacją współpracy, by działania były dostosowane do potrzeb klienta. Placówki mogą wdrażać pewne udogodnienia, które mają znaczenie zwłaszcza dla dużych firm. Może nim być np. wydzielenie specjalnej infolinii przeznaczonej tylko do umawiania badań medycy pracy czy dział medycyny pracy, czyli zespół lokalowo-personalny zajmujący się świadczeniem usług medycznych tylko w tym zakresie.

Przychodnia może także wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracownika i maksymalnie skrócić czas oczekiwania na badania i konsultacje lekarskie poprzez umawianie ich bezpośrednio po sobie.

Ważne jest także to, by placówka oferowała wszystkie badania lekarskie i konsultacje wymagane przepisami prawa dla pracownika na konkretnym stanowisku pracy, tak by wszystko można było załatwić w jednym miejscu.

Niektóre przychodnie na życzenie pracodawcy oferują także procedurę przejęcia indywidualnej dokumentacji medycyny pracy od poprzedniego świadczeniodawcy usług medycznych.

Szeroki wybór przychodni lekarskich oferujących usługi medyczne dla pracodawców można znaleźć w serwisie: https://aleo.com/pl/firmy/uslugi-dla-firm/uslugi-medyczne.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *